فروشگاه کادو http://kadosell.mihanblog.com 2020-08-07T18:30:21+01:00 text/html 2017-10-05T21:04:20+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد كفش ساقدار مردانه مدل FORCE طوسی http://kadosell.mihanblog.com/post/25 <h4 style="box-sizing: border-box; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px 0px 20px; font-size: 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right; font-weight: normal !important;">كفش ساقدار مردانه مدل FORCE طوسی</h4><p class="product-info-price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 16.25px; text-align: right;"><b style=""><font color="#000099">قیمت: 49,000 تومان</font></b></p><p class="text-smaller text-muted" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: right;"></p><ul dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">كفش ساقدار مردانه NIKE</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">مدل FORCE one</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">جنس رویه : هورس</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">جنس زیره : pu</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">رنگ بندی : طوسی</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">سایز 41 الی 44</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">زیره دور دوزی شده و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: left;">صاف با عاج های ریز</span></span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">قابلیت ست کردن با انواع شلوارهای جین/کتان و...</span></span></span></p></li></ul><div style="text-align: justify;"><font face="eshopfa, Open Sans"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><p id="goodName" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px 40px 0px 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 25px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start; direction: rtl;">كفش ساقدار مردانه مدلFORCEطوسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><img alt="BN" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13960602090349BNR.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; display: block; width: 1150px; height: 500px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table table-responsive" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; empty-cells: show; direction: rtl; width: 500px; color: rgb(102, 102, 102);"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نام</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">كفش ساقدار مردانه مدل FORCE&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">برند</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">NIKE</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنسیت</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">مردانه</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">سایزبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">41 - 44</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">رنگبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">طوسی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنس رویه</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">هورس</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنس زیره</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">PU</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">زیره</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">کفی دور دوزی شده</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نوع کاربری</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">قابلیت ست کردن با انواع شلوارهای جین ،کتان و ...</td></tr></tbody></table><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><br></p><a href="http://bestshopiran.eshopfa.net/details/62070/g-cl39394/sms34444/%D9%83%D9%81%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D9%84FORCE%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A" target="_blank" title="خرید"><font color="#3333ff"><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; text-align: start;"><font size="3" style=""><b style=""><u style="">لینک سفارش و خرید محصول&nbsp;</u></b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: start;"></p></font></a><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">کفش NIKE مدل FORCE one ، ساده و مناسب برای استفاده روزانه و محیط‌های غیر رسمی است.زیره آن پلاستیک فشرده (pu) می‌باشد که مناسب برای استفاده در سطوح سخت و مقاوم در برابر سرما و گرماست.این مدل با شلوار جین و کتان بسیار مناسب خواهد شد.این کفش به رنگ طوسی و با سایزبندی 41 الی 44 در این سایت ارائه شده است.</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><img alt="C" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13960602090931700.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; display: block; width: 700px; height: 731px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><a href="http://bestshopiran.eshopfa.net/details/62070/g-cl39394/sms34444/%D9%83%D9%81%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D9%84FORCE%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A" target="_blank" title="خرید" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><font color="#3333ff"><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: start;"></p></font></a></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; text-align: start;"><font size="3" color="#000099"><b><u>لینک سفارش و خرید محصول&nbsp;</u></b></font></p></div> text/html 2017-10-05T20:56:21+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد تیشرت آستین بلند ITALIA + كفش GUM http://kadosell.mihanblog.com/post/24 <h4 style="box-sizing: border-box; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px 0px 20px; font-size: 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right; font-weight: normal !important;">تیشرت آستین بلند ITALIA + كفش GUM</h4><p class="product-info-price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 16.25px; color: rgb(95, 135, 210); text-align: right;">قیمت: 60,000 تومان</p><p class="text-smaller text-muted" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right;"></p><ul dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تیشرت آستین بلند ITALIA</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جنس : نخی</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کلاهدار</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قد تیشرت : 72 سانتی متر</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قد آستین : 64 سانتی متر</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">عرض شانه: 45&nbsp; سانتی متر</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">عرض سینه : 50 سانتیمتر</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فری سایز(مناسب برای لارج و ایکس لارج)</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">كفش مردانه REEBOK</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جنس : هورس</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جنس زیره : PU</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سایز :41 الی 44</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">رنگبندی : مشکی</span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کفی پرسی و فاقد دو</span></span></span></p></li></ul><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><p id="goodName" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px 40px 0px 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 25px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start; direction: rtl;">تیشرت آستین بلندITALIA+كفش GUM</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><img alt="bn" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13960627151931bn.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; display: block; width: 1150px; height: 500px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">معرفی محصول اول :</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تیشرت یک پوشش محبوب در بین افراد بوده و از تنوع طرح و مدل برخوردار می باشد. این محصول دارای طرح زیبا و متفاوتی است . با توجه به جنس و مدلی که دارد در کنار فعالیت های روزمره بسیار مناسب می باشد. سایز این محصول به صورت Free size بوده و برای سایز های&nbsp; L_XL مناسب می باشد.</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">مشخصات محصول اول :</span></p><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table table-responsive" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; empty-cells: show; direction: rtl; width: 500px; color: rgb(102, 102, 102);"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نام</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">تیشرت كلاهدار مردانه ITALIA</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">جنس</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نخی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نوع آستین</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">آستین بلند</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">قد تیشرت</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">72 سانتیمتر</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">عرض شانه</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">45 سانتیمتر</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">عرض سینه</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">50 سانتیمتر</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">قد آستین</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">64 سانتیمتر</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">رنگبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">مشکی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">سایزبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">فری سایز (مناسب لارج و ایکس لارج )</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">ویژگی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">کلاهدار</td></tr></tbody></table><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><a href="http://bestshopiran.eshopfa.net/details/62070/g-cl40840/sms34513/%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AFITALIA+%D9%83%D9%81%D8%B4%20GUM" target="_blank" title="خرید"></a></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102);"></p><p></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#000099"><b><u>لینک خرید و سفارش کالا&nbsp;</u></b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><b style=""><font size="2"><br></font></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="background-color: transparent;">معرفی محصول دوم :</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">کفش REEBOK مردانه برای راحتی بیشتر در زمان پیاده‌روی طراحی و تولید شده است. زیره استفاده شده (PU) بسیار نرم و سبک بوده و به صورت پرسی و شیاردار برای انعطاف هر چه بیشتر طراحی شده است. رویه‌ این کفش از جنس هورس و به رنگ مشکی است و سایز بندی آن 41 الی 44 میباشد.</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">مشخصات محصول&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دوم</span></span></span></span>&nbsp;:</span></p><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table table-responsive" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; empty-cells: show; direction: rtl; width: 500px; color: rgb(102, 102, 102);"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نام</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">کفش مردانه REEBOK مدل GUM</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">برند</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">REEBOK</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنسیت</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">مردانه</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">سایزبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">41 - 44</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">رنگبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">مشکی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنس رویه</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">هورس</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنس زیره</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">PU</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">زیره</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">کفی پرسی و فاقد دور دوزی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نوع کاربری</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">امکان استفاده در باشگاه ، پیاده روی و فضای باز</td></tr></tbody></table><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><img alt="c" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13960630082013700.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; display: block; width: 700px; height: 792px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; text-align: start;"><font size="3" color="#000099"><b><u>لینک خرید و سفارش کالا&nbsp;</u></b></font></p><div><font size="3" color="#000099"><b><u><br></u></b></font></div></div> text/html 2017-10-05T20:52:26+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد كفش مردانه ECCO مدل MZ قهوه ای http://kadosell.mihanblog.com/post/23 <h4 style="box-sizing: border-box; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px 0px 20px; font-size: 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right; font-weight: normal !important;">كفش مردانه ECCO مدل MZ قهوه ای</h4><p class="product-info-price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 16.25px; text-align: right;"><b style=""><font color="#000099">قیمت: 49,000 تومان</font></b></p><p class="text-smaller text-muted" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; text-align: right;"></p><ul dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">كفش مردانه ECCO</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جنس : هورس</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جنس زیره : PU</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سایز :41 الی 44</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">رنگبندی : قهوه ای</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کفی پرسی و فاقد دور دوزی</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">بسیار نرم و راحت</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مناسب استفاده ی روزانه و محیط های غیر رسمی</span></span></span></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قابلیت ست کردن با انواع شلوارهای جین/کتان و...</span></span></span></p></li></ul><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><p id="goodName" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px 40px 0px 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 25px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start; direction: rtl;">كفش مردانه ECCO مدل MZ قهوه ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><img alt="b" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13960614083552BNR.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; display: block; width: 1150px; height: 500px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table table-responsive" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; empty-cells: show; direction: rtl; width: 500px; color: rgb(102, 102, 102);"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نام</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">كفش مردانه ECCO مدل MZ</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">برند</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">ECCO</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنسیت</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">مردانه</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">سایزبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">41 - 44</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">رنگبندی</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">قهوه ای</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنس رویه</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">هورس</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">جنس زیره</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">PU</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">زیره</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">کفی پرسی و فاقد دور دوزی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">نوع کاربری</td><td dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: justify;">قابلیت ست کردن با انواع شلوارهای جین ،کتان و ...</td></tr></tbody></table><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><a href="http://bestshopiran.eshopfa.net/details/62070/g-cl40422/sms34486/%D9%83%D9%81%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20ECCO%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20MZ%20%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D9%8A" target="_blank" title="خرید"><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102);"></p></a></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; text-align: start;"><b style=""><font color="#000099" style="" size="3"><u style="">لینک سفارش و خرید محصول&nbsp;</u></font></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><b><br></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">امروزه به دلیل وجود فعالیت های متنوع روزمره ، افراد مجبور هستند ساعات زیادی را از کفش استفاده نمایند ، کفش ها انواع مختلفی دارند که اغلب افراد با توجه به نوع سلیقه ای که دارند کفش مورد نیاز خود را انتخاب و استفاده می نمایند . باید توجه داشته باشیم که پا به عنوان عضوی بسیار مهم در میان دیگر اعضای بدن به شمار می رود ، به همین خاطر لازم است در انتخاب کفش های خود دقت بیشتری داشته باشیم .کفش ECCO مدل MZ به رنگ قهوه ای و با سایزبندی 41 الی 44 برای شما عزیزان ارائه شده است.</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><img alt="c" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13960614083648700.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; display: block; width: 700px; height: 758px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-family: eshopfa, &quot;Open Sans&quot;; text-align: start;"><b><font color="#000099" size="3"><u>لینک سفارش و خرید محصول&nbsp;</u></font></b></p></div> text/html 2017-10-05T20:47:47+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد موبر واندر وکس Wonder Wax http://kadosell.mihanblog.com/post/22 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">موبر واندر وکس - Wonder Wax</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">از بین بردن موهای زاید با موبر واندرواکس . از بین بردن موهای زاید برای خانم ها و آقایان بدون نیاز به پرداخت هزینه های گزاف در سالن های زیبایی<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/329/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">34,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><b><font color="#0099CC">موبر واندر وکس - Wonder Wax</font><br><font color="#009999">آیا می خواهید از شر موهای زائد خود خلاص شوید؟</font><br><font color="#660099">بدون لیزر و پرداخت هزینه های زیاد<br>از بین بردن موهای زائد در عرض چند دقیقه</font><br><font color="#FF0066">استفاده بسیار آسان و بدون درد<br>مخصوص آقایان و خانمها</font></b><br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1539779229.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><p style="margin: 0px;"><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>34000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/329/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p><br><br><div align="justify">واندر وکس یکی از جدیدترین موبرها برای رفع موهای زائد بدن می باشد. واندر وکس بدون نیاز به رفتن به سالن های ایپلاسیون و بدون درد و سوزش تمام موهای زائد بدن شما را از بین می برد.<br>استفاده از تیغ و ژیلت به پوست اسیب رسانده و حالت زشتی را بعد از یکی دو روز به پوستهای شما می دهد در حالی که استفاده از موبر Wonder WAX این امکان را به شما می دهد تا مدتها پوستی نرم داشته باشید و استفاده از آن عوارض استفاده از موبر های دیگر را اصلا ندارد.<br><br><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1447926979.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><div align="justify">موبر Wonder WAX مخصوص از بین بردن موهای ریز و درشت می باشد و استفاده از آن بسیار آسان است. با واندر وکس تا چندین هفته پوستی شفاف داشته باشید و از شر تیغ و دردهای ناشی از اپیلیدی راحت شوید.<br>موبر واندر وکس موهای زاید را از ریشه در می آورد و رشد دوباره موها را به تاخیر می اندازد و در دراز مدت باعث کم پشت شدن آنها نیز می شود. این محصول با موم های معمولی موجود در بازار تفاوت دارد و پس از سرد شدن موم بر روی موهای زاید با دست جدا شده و نیاز به پارچه یا دستمال ندارد.<br><br><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1509348632.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><p style="margin: 0px;"><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>34000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/329/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p><br><br><div align="justify"><font color="#FF0000"><b>ویژگی های موبر واندر وکس - Wonder Wax:</b></font><br>- موبر جادویی (Wonder Wax) اورجینال<br>- موبر جادویی با اثر طولانی روی فولیکول مو<br>- در دراز مدت موجب نازک شدن و از بین رفتن مو در دراز<br>- قابل استفاده برای تمام نقاط صورت و بدن<br>- مناسب برای خانم ها و آقایان<br>- استفاده بسیار سریع و آسان<br>- بدون نیاز به پارچه یا شستشو<br>- قابل استفاده به دفعات زیاد<br>- ارزان و با صرفه<br><br><font color="#FF0000"><b>طریقه مصرف موبر واندر وکس - Wonder Wax:</b></font><br>- ابتدا ظرف موم را داخل مایکرو فر گرم میکنیم تا حدی که نرم شود.<br>- توسط ابزار مخصوص موم را روی بخشی که مو زائد وجود دارد میمالیم.<br>- بعد از خشک شدن موم آن را خیلی سریع میکنیم.<br><br><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1464805088.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><p style="margin: 0px;"><br></p><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>34000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/329/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br></p><div align="justify"><b><font color="#FF0000">هر بسته شامل:</font></b><br>- یک بسته وکس (موم مخصوص)<br>- یک پیمانه مخصوص (قابل گرم کردن در ماکروفر)<br>- سه کارتک بزرگ مخصوص بدن<br>- سه کارتک کوچک مخصوص صورت<br>- دو عدد دستمال پاک کننده و دفترچه راهنما<br><br><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1507026617.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><div align="justify"><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.<br></span><div align="center"><span lang="fa"></span><br><p style="margin: 0px;"><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>34000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/329/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p><span lang="fa"></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">از بین بردن موهای زاید با موبر واندرواکس . از بین بردن موهای زاید برای خانم ها و آقایان بدون نیاز به پرداخت هزینه های گزاف در سالن های زیبایی<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/329/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">34,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:43:50+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد فروش ویژه ساعت الیزابت و مارگاریتا دو ساعت رو هم http://kadosell.mihanblog.com/post/21 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">ساعت الیزابت و مارگاریتا(تخفیف 2عددی)</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فروش ویژه ساعت های الیزابت و مارگاریتا با خرید یک ساعت ،‌یک ساعت دیگر به طور رایگان از ما هدیه بگیرید<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/323/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></div><font color="#ff0000"><b>فروش فوق العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااده&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(0, 109, 204); font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-size: 17px;">ساعت الیزابت و مارگاریتا دو ساعت رو هم 25000 تومان</span><div align="center">فروش ویژه ساعت های الیزابت و مارگاریتا<br>با خرید یک ساعت ،‌یک ساعت دیگر به طور رایگان از ما هدیه بگیرید<br>ساعت های زیبای بند چرم&nbsp;<br>با رنگ های زیبا و استثنایی<br>هدیه ای ماندگار برای عزیزان شما<br>این ساعت های زیبا را مادر ، همسر و عشق خود هدیه دهید.<br><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/323/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1470870595.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br>این بار ، با فروشی ویژه و استثنایی در خدمت شما هستیم. با خرید یک ساعت ،‌ یک ساعت دیگر از ما هدیه بگیرید . با قمیتی استثنایی&nbsp;<br>ساعت های الیزابت و مارگاریتا از ساعت های پرطرفدار و پر فروش هستند .طراحی ویژه این دو ساعت ،‌ علاقه مندان زیادی را جذب خود کرده است .&nbsp;<br><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/323/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font color="#FF0000">ساعت بند چرم الیزابت</font><br></p><p align="center" style="margin: 0px;">ساعت الیزابت با بند چرم ، سنگ های تزیینی و همچنین یک آویز زیبا ، می تواند جلوه ای متفاوت به دستان شما بدهد.<br>ساعتی شیک و زیبا برای مشکل پسندان و شیک پوشان ایرانی<br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1462350646.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/323/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br><font color="#FF0000">ساعت بند چرم مارگاریتا</font><br>ساعت مارگاریتا دارای یک طراحی زیبا و استثنایی است . این ساعت مانند یک دستبند به دور دستات شما حلقه می شود و زیبایی را به شما هدیه می کند.<br>&nbsp;طراحی این ساعت خلاقانه و منحصر به فرد است و با رنگ طراحی خود جلوه ای از شیک پوش را به شما هدیه می دهد<br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1407469312.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1459994519.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br>شما فقط با پرداخت 25000 تومان می توانید این دو ساعت ارزشمند را با تخفیف ویژه از سایت ما تهیه کنید .&nbsp;<br><br>برای خرید این پکیج استثنایی ، کافی است بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید . سپس فرم را به دقت پر کنید تا محصول به درب منزل یا محل کار شما برسد.<br><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/323/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br></p></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فروش ویژه ساعت های الیزابت و مارگاریتا با خرید یک ساعت ،‌یک ساعت دیگر به طور رایگان از ما هدیه بگیرید<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/323/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:40:43+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد شمع ال ای دی 12 رنگ Luma Candles http://kadosell.mihanblog.com/post/20 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">شمع ال ای دی 12 رنگ - Luma Candles</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">شمع های دیجیتال لوما کندل دائمی بوده و دارای رنگ های زیبا و متنوع (12 رنگ) می باشد که می توانید آنها را به دلخواه با استفاده از کنترل (از راه دور) تغییر دهید. فوق العاده شیک با ماندگاری دائمی.<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/327/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">49,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><b><font color="#0099CC">شمع ال ای دی 12 رنگ - Luma Candles</font></b><br><br><b><font color="#009999">فوق العاده شیک با ماندگاری دائمی</font></b><br><br><b><font color="#009999">قابلیت روشن و خاموش کردن از طریق کنترل (از راه دور) و از طریق خود شمع</font></b><br><br><b><font color="#660099">قابلیت تغییر رنگ ها به وسیله کنترل (دارای 12 انتخاب رنگ)</font></b><br><br><b><font color="#660099">دارای دو حالت مجزا برای کم و زیاد شدن نور شمع ها و دیگری تغییر رنگ ها به صورت اتوماتیک</font></b><br><br><b><font color="#FF0066">امکان قرار دادن هر یک از شمع ها در حالت های متفاوت</font></b><br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-9.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>49000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/327/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=566" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><br>یکی از موارد تزئینی منازل، محل کار یا ... شمع ها می باشند، شمع ال ای دی ۱۲ رنگ لوما کندل یک نوع شمع کنترلی دائمی و زیبا می باشد که شما می توانید در ۱۲ رنگ از آن استفاده کنید، این محصول برای فضاهای جشن ها و محیط های رمانتیک بسیار شیک و بی نظیر می باشد ...<br><br></div><div align="center"><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-1.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><br>شمع های لوما کندل Luma Candles محصول جدید و جالبی است که کاربرد بسیار دارد و زیبایی بخش منزل، دفتر کار، اتاق خواب و مهمانی های شماست. شمع های لوما کندل Luma Candles دائمی بوده و دارای رنگ های زیبا و متنوع (12 رنگ) می باشد که می توانید آنها را به دلخواه با استفاده از کنترل (از راه دور) تغییر دهید، با وجود این شمع دائمی، دیگر نیاز به خرید تعداد زیادی شمع با رنگ های متفاوت نیست. شمع لوما کندل با داشتن رنگ های متفاوت و دلنشین می تواند جایگزین مناسبی برای شمع های معمولی باشد، این محصول دارای آپشن های زیادی از جمله : تغییر رنگ ها به طور تک رنگ، تغییر رنگها به صورت اتوماتیک، کم و زیاد شدن نورها، تنظیم هر شمع به یک رنگ جداگانه و … می باشد. هر پکیج از شمع لوما کندل دارای 3 شمع در سایز های مختلف است.<br><br></div><div align="center"><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-5.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br></div><div align="center"><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-10.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>49000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/327/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=566" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><br><font color="#FF0000"><b>ویژگی های شمع های لوما کندل Luma Candles:</b></font><br>- قابل استفاده با باتری ( باتری نیم قلمی در هر شمع)<br>- جنس آن 100% موم خالص می باشد.<br>- قابلیت روشن و خاموش کردن از طریق کنترل و شمع (قسمت پایین شمع)<br>- قابلیت تغییر رنگها بوسیله کنترل (دارای ۱۲ تا انتخاب رنگ)<br>- بدون داشتن هیچ گونه خطری برای کودکان<br>- کیفیت بسیار عالی و با دوام<br>- قابل استفاده در منزل ، اتاق خواب ، مهمانیها ، دفتر کار و ....<br>- دارای تایمر 4 و 8 ساعته برای خاموش شدن شمع ها<br>- دارای دو حالت مجزا برای کم و زیاد شدن نور شمع ها<br>- امکان قرار دادن هر یک از شمع ها در حالت های متفاوت<br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-6.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><font color="#FF0000"><b>محتویات داخل جعبه شمع لوما کندل Luma Candle:</b></font><br>- 3 عدد شمع در سایزهای متفاوت<br>- ریموت کنترل برای عوض کردن رنگ شمع ها<br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-4.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-2.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>49000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/327/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=566" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><br><b><font color="#0099CC">قابل استفاده در منزل، اتاق خواب، مهمانی ها، دفتر کار و …</font></b><br><br><b><font color="#660099">دارای تایمر 4 و 8 ساعته برای خاموش شدن شمع ها&nbsp;</font></b><br><br><b><font color="#660099">دارای دو حالت مجزا برای کم و زیاد شدن نور شمع ها و دیگری تغییر رنگها به طور اتوماتیک</font></b><br><br><b><font color="#FF0066">امکان قرار دادن هر یک از شمع ها در حالت های متفاوت</font></b><br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-7.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lumacandl-8.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>49000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/327/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br></p></span></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">شمع های دیجیتال لوما کندل دائمی بوده و دارای رنگ های زیبا و متنوع (12 رنگ) می باشد که می توانید آنها را به دلخواه با استفاده از کنترل (از راه دور) تغییر دهید. فوق العاده شیک با ماندگاری دائمی.<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/327/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">49,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:37:19+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد چرخ خیاطی دستی ومسافرتی Handy Stitch http://kadosell.mihanblog.com/post/19 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">چرخ خیاطی دستی ومسافرتی Handy Stitch</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">با استفاده از چرخ خیاطی دستی ،‌ به راحتی و در هر مکان و یا مسافرت ،‌به دوخت و یا ترمیم لباس های خود بپردازید .<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/322/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">39,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><font color="#FF0000">چرخ خیاطی دستی و مسافرتی Handy Stitch</font><br></div><p align="center" style="margin: 0px;">یک چرخ خیاطی با کارایی بالا&nbsp;<br></p><p align="center" style="margin: 0px;">قابل استفاده در مسافرت ها و منزل شما</p><p align="center" style="margin: 0px;">وسیله ای برای جایگزینی چرخ خیاطی های بزرگ و سنگین</p><p align="center" style="margin: 0px;">قابل استفاده تنها با باطری قلمی(و یا برق)</p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1492983847.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>39000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/322/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br></p><p align="center" style="margin: 0px;">دیگری نیازی نیست ،‌برای دوخت و دوز یک چرخ خیاطی بزرگ و گران داشته باشید . با استفاده از چرخ خیاطی دستی Handy stitch ،‌می توانید به آسانی پارچه های خود را بدوزید و یا به مرمت لباس های آسیب دیده بپردازید .</p><p align="center" style="margin: 0px;">چرخ خیاطی دستی Handy Stitch&nbsp; ،‌ یک چرخ تمام اتوماتیک و باطری خور است که به دلیل حجم و وزن آن می توانید به آسانی در کیف خود حمل کنید و در مسافرت و یا مکان های دیگر از آن استفاده کنید.</p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><div align="center"><img vspace="0" border="0" hspace="0" alt="چرخ خیاطی کوچک دستی و مسافرتی" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1535355332.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>39000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/322/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font color="#FF0000">محتوای داخل جعبه چرخ خیاطی دستی Handy Stitch</font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">یک عدد چرخ خیاطی دستی Handy Stitch</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">یک سوزن و یک سوزن نخ کن</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">دو عدد ماسوره</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">یک میله تعویض ماسوره</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">و سوکت برق جهت استفاده از برق دی سی DC</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">چرخ خیاطی دستی هم با استفاده از باطری قلمی و هم برق شهر ،‌قابل استفاده است .</p><div align="center"><img width="595" height="807" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1451016684.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1489319459.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;"><font color="#FF0000">مشخصات چرخ خیاطی دستی Handy Stitch</font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">سایز و ابعاد مناسب</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">جنس محکم بدنه چرخ خیاطی</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">ابعادچرخ خیاطی 21 در 7 سانتی متر</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: center;">دکمه خاموش و روشن بر بالای چرخ جهت سهولت خیاط<br></p><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1449957557.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>39000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/322/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br><br>برای خرید پستی چرخ خیاطی دستی Handy Stitch&nbsp; ،‌کافی است بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید . سپس فرم مربوطه را به دقت پر کنید تا محصول به درب منزل یا محل کار شما ارسال شود.<br><br><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>39000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/322/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a>&nbsp;<br></p></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">با استفاده از چرخ خیاطی دستی ،‌ به راحتی و در هر مکان و یا مسافرت ،‌به دوخت و یا ترمیم لباس های خود بپردازید .<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/322/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">39,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:35:29+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد دسته بازی بلوتوثی موبایل و تبلت http://kadosell.mihanblog.com/post/18 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">دسته بازی بلوتوثی موبایل و تبلت</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">شاهکاری جدید در دنیای بازی های موبایل . دیگر هرگز از بازی کردن خسته نمی شوید . به آسانی و با لذت بی نهایت ،‌بازی های موبایلی را انجام دهید.<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/308/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">29,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><font size="3" color="#009900">مینی گیم پد بلوتوث موبایل و تبلت ( آیفون و آی پاد )</font><br><br></div><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1468880840.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br>مینی گیم پد بلوتوث موبایل و تبلت ( آیفون و آی پاد )<br><br>دیگر از بازی کردن خسته نمی شوید<br>لذت انجام بازی با قابلیت حرکت های 360 درجه<br>جلوگیری از خستگی دستان در حین بازی<br>وزن کم و سایز کوچک<br>مناسب برای انواع بازی ها شامل فوتبال ،‌اتومبیل رانی ،‌اکشن ،‌و ...<br>قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/308/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1465608970.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><font size="2" color="#009900">قابلیت استفاده برای انواع بازی های موبایلی</font><br>طراحان شرکت های کامپیوتری ، این بار محصولی بی نظیر و استثنایی به بازار بازی های موبایل عرضه کرده اند . مینی گیم پد بلوتوث موبایل ، با طراحی حرفه ای خود ،‌به کمک علاقه مندان بازی های موبایلی امده است .<br>یکی از مشکلات علاقه مندان بازی های موبایل ، انجام حرکات دشوار بر روی صفحه موبایل و خستگی ناشی از حرکت انگشت بر روی صفحه موبایل است . همچنین بر اثر حرکت های مداوم بر روی صفحه موبایل ،‌امکان آسیب دیدن تاچ ال سی دی موبایل شما وجود دارد .<br>با استفاده از این مینی گیم پد ، به آسانی می توانید انواع بازی های مورد علاقه خود را انجام دهید .<br><img width="309" height="270" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1481410367.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/308/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><font size="2" color="#009900">طراحی ویژه&nbsp; 360 درجه ( چرخشی )</font><br></p><p align="center" style="margin: 0px;">این مینی گیم پد ،‌شامل چهار دکمه برای انجام بازی و یک جهت با طراحی دوران(چرخشی) و 360 درجه است .</p><p align="center" style="margin: 0px;">ویژگی برتر این مینی گیم پد ،‌&nbsp; ساخت جهت 360 درجه ، به جای جهت های چهار گانه است . همان طور که علاقه مندان بازی ها بهتر می دانند ، در گیم پد های کامپیوتری&nbsp; ،‌ شما قادر به انجام چهار جهت ،‌بالا ،‌پایین ، چپ و راست می باشد،‌اما جهت این گیم پد به صورت دوران (چرخشی) و 360 درجه طراحی شده است . در بازی های مختلف از جمله&nbsp; اتومبیل رانی می توانید ،‌به آسانی&nbsp; ماشین مورد خود را هدایت کنید . و یا در بازی فوتبال به راحتی بازیکن های خود را هدایت و به سمت دروازه پیش ببرید. و یا در بازی های اکشن و مبارزه ای ،‌به آسانی شخصیت قهرمان بازی را به آسانی هدایت کنید.<br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><br><img width="477" height="387" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1499560323.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" color="#009900">سایز کوچک و وزن کم</font><br></p>سایز کوچک و وزن کم ،‌باعث می شود آن را به راحتی در جیب خود حمل کنید و در هر مکان ،‌بازی مورد علاقه خود را انجام دهید .&nbsp;<br><br><font size="2" color="#009900">پشتیبانی از انواع موبایل و تبلت آندرویدی و آیفون IOS</font><br>این مینی گیم پد بر روی گوشی و تبلت های آندرویدی و همچنین گوشی های آیفون و آی پاد سازگار است .<br>البته دارندگان گوشی آیفون این مسئله را مد نظر داشته باشند برای اتصال این مینی گیم پد به گوشی خود باید اپلیکیشن icade را نصب کننند . همچنین این گیم پد از بازی های سازگار با icade ، پشتیبانی می کند .<p align="center" style="margin: 0px;"><font color="#009900"><br></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font color="#009900">پخش موسیقی ،‌شاتر بلوتوث</font><br></p><p align="center" style="margin: 0px;">مینی گیم پد بلوتوث قادر است پس از اتصال به موبایل شما ،‌ هنگام پخش موسیقی ، موزیک مورد علاقه شما را تعویض کند . و یا صدای آهنگ را کم یا زیاد کند .</p><p align="center" style="margin: 0px;">همچنین از این مینی گیم پد ،‌می توانید به عنوان شاتر بلوتوث استفاده کنید<br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><img width="344" height="267" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1491884621.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></p><br><p align="center" style="margin: 0px;">قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/308/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br>بسته مینی گیم پد بلوتوث شامل یه عدد گیم پد و یک دفترچه راهنما می باشد .&nbsp;<br>تمام عملکردهای مینی گیم پد در دفترچه راهنما توضیح داده شده است.&nbsp;<br><img width="315" height="246" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1504702264.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br>پس از دریافت بسته خود ، مینی گیم پد را به مدت دو تا سه ساعت با کابل یو اس بی شارژ و سپس مورد استفاده قرار دهید .&nbsp;<br>برای روشن کردن مینی گیم پد کافی است دکمه start را به مدت 5 ثانیه بفشارید. همچنین برای خاموش کردن مینی گیم پد ، به مدت 10 تا 15 ثانیه این دکمه را نگه دارید.</p><p align="center" style="margin: 0px;">تمامی عملکردهای دستگاه و نحوه کار با مینی گیم پد در دفترچه راهنما توضیح داده شده است .</p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font color="#FF0000">نحوه خرید محصول :&nbsp;</font><br><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، مبلغ سفارش را به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی پرداخت نمایید . پس از ثبت سفارش ،&nbsp; محصول بوسیله پست درب منزل یا محل کار شما ارسال می شود . جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</span><br>قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/308/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">شاهکاری جدید در دنیای بازی های موبایل . دیگر هرگز از بازی کردن خسته نمی شوید . به آسانی و با لذت بی نهایت ،‌بازی های موبایلی را انجام دهید.<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/308/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">29,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:34:03+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد آینه افزایش دید رانندگی توتال ویو http://kadosell.mihanblog.com/post/17 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">آینه افزایش دید رانندگی توتال ویو</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">افزایش میدان دید راننده و افزایش ایمنی در رانندگی ، قابل استفاده برای انواع اتومبیل و موتور سیکلت ، امنیت و ایمنی را در هنگام رانندگی به خود هدیه دهید!<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/306/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center">آینه افزایش دید راننده : توتال ویو&nbsp;<br><br><font size="3">Total View</font><br><br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1437246488.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><font size="2"><b><font color="#0000CC">آینه افزایش دید توتال ویو&nbsp;</font></b></font><br><b><font size="2"><font color="#FF0000">با آینه ی Total wiew میدان دید اتومبیل خود را افزایش دهید</font><br><font color="#006600">نصب آسان روی آینه تمام اتومبیل ها</font></font></b><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(128, 0, 128);"><strong><br>افزایش میدان دید = افزایش ایمنی در رانندگی</strong></span><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/306/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1511487725.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br>داشتن دید مناسب در رانندگی یکی از عوامل مهم در کاهش خطرات و تصادفات رانندگی است. آینه های ماشین ها معمولا یک زاویه دید مشخص را در اختیار راننده قرار می دهند که بیشتر از آن قابل دیدن نیست.<br>اما می خواهیم یک آینه جدید ماشین به شما معرفی کنیم که باعث افزایش میدان دید راننده می شود و کمک بسیاری به راننده در حین رانندگی می نماید.<br>با هم به ویژگی های آینه اتومبیل توتال ویو نگاه می کنیم:<br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1508983306.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><font color="#FF0000"><b>ویژگی های آینه افزایش دید راننده Total View :</b></font><br>1- این محصول شامل 2 عدد آینه چپ و راست بغل ماشین است که به راحتی روی آینه های بغل (با چسب مخصوص داخل جعبه) چسبانده می شود و باعث افزایش میدان دید راننده می گردد.<br>2- شما با نصب آینه توتال ویو دید عقب و کنار کامل خواهید داشت بطوریکه ماشین هایی که کنار شما رانندگی می کنند را نیز در آینه خواهید داشت.<br>3- آینه total view اورجینال باعث افزایش ایمنی رانندگی و کاهش تصادفات و خطرات رانندگی می شود و رانندگی را برای راننده راحت تر می نماید.<br>4- شما می توانید از آینه افزایش دید total view برای ماشین و موتور سیکلت به راحتی استفاده کنید.<br>5- آینه افزایش میدان دید اتومبیل توتال ویو می تواند یک هدیه مناسب و کاربردی برای یک کسی باشد که با ماشین رانندگی می کند.<br><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/306/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1518956646.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><font size="2"><font color="#006600">قابل استفاده برای انواع اتومبیل و موتور سیکلت</font><br><font color="#FF0000">در بسته های دو تایی (یک جفت آینه)</font><br><font color="#0033FF">انتخاب حرفه ای ها</font><br><font color="#FF6600">دید تمام نما از پیرامون اتومبیل</font><br><font color="#006600">نصب آسان و راحت&nbsp;</font></font><br><br>ارزان تر از همه جا&nbsp; کافیست مقایسه کنید<br><br><b>فیلم معرفی محصول:</b><br><br>http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/player/aparattv<br><br>برای خرید آینه افزایش دید توتال ویو ، کافی است که بر روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید . سپس فرم سفارش را به دقت پر کنید تا محصول درب منزل یا محل کار شما ارسال شود . سپس مبلغ فاکتور را به مامور پست پرداخت کنید .&nbsp;<br><br><br></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/306/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">افزایش میدان دید راننده و افزایش ایمنی در رانندگی ، قابل استفاده برای انواع اتومبیل و موتور سیکلت ، امنیت و ایمنی را در هنگام رانندگی به خود هدیه دهید!<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/306/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:30:18+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد پکیج لنز سه کاره موبایل http://kadosell.mihanblog.com/post/15 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">پکیج لنز سه کاره موبایل</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">اگر شما هم از طرفداران عکاسی با موبایل هستید این پکیج استثنایی را از دست ندهید . شما هم میتوانید ، موبایل خود را به یک دوربین حرفه ای تبدیل نمایید!<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/303/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><br><div align="center"><font size="4" color="#FF0000">پکیج لنز 3 کاره موبایل</font><br></div><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1507050983.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><font size="3"><br></font><div align="center"><font size="3"><font color="#FF0000">پکیج لنز سه کاره موبایل</font><br><font color="#006600">با سه لنز استثنایی در این مجموعه ،‌با موبایل خود عکس های حرفه ای بگیرید .</font><br><font color="#6666FF">قابل استفاده بر روی انواع گوشی های موبایل و تبلت</font><br><font color="#FF0000">شامل سه لنز : فیش آی ،‌واید و ماکرو</font></font><br><font size="3"><font color="#006600">لذت عکاسی در هر زمان و مکان</font><br><font color="#3366FF">ثبت عکس های متفاوت و حرفه ای با موبایل</font></font><br></div><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/303/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br>اگر شما هم از طرفداران عکاسی با موبایل هستید ، این پکیج استثنایی را از دست ندهید .&nbsp;<br><br>این پکیج شامل 3 لنز می باشد : لنز واید ،‌ماکرو و لنز فیش آی ( چشم ماهی )<br>هر کدام از این لنز ها به کمک یک گیره مخصوص به پشت موبایل شما و بر روی دوربین موبایل شما نصب می شود . و پس از آن می توانید&nbsp; ،‌عکس هایی متفاوت از خود ،‌دوستان و دنیای اطراف خود بگیرید .</p><p align="baseline" style="margin: 0px;">این لنزها به راحتی بر روی تمامی گوشی های اندروید، تمامی آیفون ها، آیپاد تاچ،‌ بلک بری و مک بوک پرو و ایر و ... قرار می گیرند</p><div align="center"><img width="425" height="220" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1440230015.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><div align="center">1-&nbsp;<font color="#FF0000"><b>لنز واید</b></font>&nbsp;: لنز واید زاویه ی دید بازی را در اختیار عکاس قرار می‌دهد و از پرمصرف ترین لنزها نزد عکاسان است و برای عکاسی منظره و عکاسی معماری استفاده می‌شود. این لنز در مکان‌هایی که امکان عقب رفتن عکاس برای قرار گرفتن تمام سوژه مورد نظر در کادر نباشد کاربرد مناسبی دارد و می‌توان فضای بیشتری را در عکس جای داد. تصویر زیر نمونه ای است که با استفاده از لنز واید گرفته شده است.</div><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1453840207.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><div align="center"><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/303/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p></div>2-&nbsp;<font color="#FF0000"><b>لنز فیش آی</b></font>&nbsp;:‌ به کمک لنز فیش آی ،‌می توانید عکس های جالب و منحصر به فردی بگیرید و از نتیجه آن لذت ببرید . دلیل نامگذاری این لنز ،‌ شباهت این لنز با چشم ماهی و محدب بودن عدسی آن است .<br><br><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1493103929.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1511685686.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div>3-&nbsp;<b><font color="#FF0000">لنز ماکرو</font></b>&nbsp;: این لنز&nbsp; برای زوم کردن و فوکوس کردن بر روی اشیا استفاده می شود . مورد استفاده این لنز بزرگنمایی سوژه های مورد نظر شماست مانند&nbsp; عکس برداری از حشرات و اشیا کوچک و ریز .<br><div align="center"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1518452137.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/303/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><b><font color="#FF0000">مشخصات لنز سه کاره موبایل :&nbsp;</font></b><br>قابلیت نصب بر روی موبایل و تبلت های مختلف<br>نصب آسان لنز تنها به کمک یک گیره کوچک<br>بدون نیاز به هرگونه نرم افزار خاص<br>دارا بودن کیف پارچه ای کوچک ، جهت حمل لنز و کلیپ مخصوص<br>تهیه شده از شیشه های شفاف و با کیفیت بالا<br>لنز های قابل شستشو<br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><img width="423" height="317" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1504419848.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><img width="410" height="382" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1513008429.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><div align="center">برای خرید&nbsp;<font color="#FF0000"><b>لنز سه کاره موبایل</b></font>&nbsp;،‌کافی است بر روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید ،‌سپس فرم را به دقت پر کنید تا محصول به درب منزل یا محل کار شما برسد . سپس وجه آن را به مامور پست بپردازید.<br><br>قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/303/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br></p></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">اگر شما هم از طرفداران عکاسی با موبایل هستید این پکیج استثنایی را از دست ندهید . شما هم میتوانید ، موبایل خود را به یک دوربین حرفه ای تبدیل نمایید!<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/303/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-04T21:55:44+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد کرم موبر ویت اصل فرانسه http://kadosell.mihanblog.com/post/14 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">کرم موبر ویت اصل فرانسه</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">کرم موبر ویت فرانسوی اصل - راه حلی موثر برای رفع موهای زاید خانم ها و آقایان - بدنی تمیز زیبا و جذاب و خوشبو با کرم موبر ویت<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/317/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><font size="3" color="#FF0000">کرم موبر ویت فرانسوی اصل veet</font><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1464519346.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><font color="#006633">بدنی زیبا ،‌جذاب و خوشبو با کرم ویت veet</font><br><font color="#FF0000">راه حلی موثر برای رفع موهای زاید</font><br><font color="#0033FF">از بین بردن موهای زاید در 3 دقیقه</font><br>با رایحه عطر گل یاس<br><font color="#006600">ویژه پوست های معمولی ، خشک و حساس</font><br><font color="#FF6600">ویژه خانم ها و آقایان</font><br><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/317/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br>همیشه یکی از دغدغه های خانم ها و آقایان داشتن بدنی زیبا و جذاب است . یکی از موارد زیبایی ، از بین بردن موهای زاید بدن می باشد .&nbsp;<br>داشتن یک کرم موبر خوب ،‌ به این امر کمک بزرگی می کند . اما نبود کرم موبر با کیفیت خوب ،‌یکی از مشکلات برای مصرف کنندگان این نوع محصولات می باشد .<br>شرکت ویت veet، با تولید کرم موبر ویت veet در سه رایحه مختلف برای پوست های معمولی ، خشک و حساس ، به کمک خانم ها و آقایان مشکل پسند آمده است.<br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1493043407.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br></p><div align="baseline">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/317/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br>با استفاده از کرم موبر ویت&nbsp; veet می توانید در 3 دقیقه موهای زاید بدن خود را از بین ببرید و پوستی زیبا ، جذاب و خوشبو داشته باشید.<br>کرم موبر ویت veet،‌با کاربردی آسان ، بدون هیچ مشکلی شما را از رفتن به آرایشگاه و پرداخت هزینه های گزاف ، یاری می کند .&nbsp;<br>در ترکیب این کرم ،‌از عصاره آلوئه ورا ،‌و ویتامین E استفاده شده است .<br>همچنین در کرم موبر ویت ، از رایحه عطر گل یاس استفاده شده است تا پس از استحمام (برخلاف سایر محصولات) ، بدنی خوشبو داشته باشید .<br><img width="411" height="411" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1446432088.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br>با استفاده از کرم موبر ویت ، بدون احساس درد ناشی از دستگاه های اپیلاسیون ،‌ موهای زاید شما از بین می رود .<br><br></p><div align="baseline">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/317/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><font color="#FF0000">طریقه مصرف کرم موبر ویت veet :</font><br>1-اگر بار اول است که از ویت استفاده می کنید ، ابتدا در ناحیه ای کوچک از بدن خود تست کنید و سپس بعد از 24 ساعت اگر حساسیتی ایجاد نشد ،‌می توانید در ناحی دیگر بدن استفاده کنید<br>2-کرم را بوسیله کاردک مخصوص بر روی ناحیه مورد نظر و به صورت یک دست بمالید.<br>3-بستگی به ضخامت مو ،‌3 تا 6 دقیه منتظر بمانید .<br>4-اگر موهای زاید به راحتی از بدن جدا می شدند ،‌بوسیله کاردک مخصوص ویت ، موهای زاید را از بدن جدا کنید .<br>5-سپس بدن را بوسیله آب شستشو دهید تا کرم بطور کامل از روی بدن شما پاک شود<br><br><img width="340" height="340" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1475522987.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><font color="#FF0000">توضیه های مصرف کرم موبر ویت veet :</font><br>کرم موبر ویت را بیش از 10 دقیقه بر روی بدن خود باقی نگذارید.<br>کرم موبر را بر روی زخم ،‌سوختگی و یا پوستی که دارای آفتاب سوختگی است استفاده نکنید .<br>کرم موبر ویت برای دست ،‌زیر بغل ،‌پاها و خط مایو طراحی شده است.<br>24 ساعت پس از استفاده از کرم موبر ویت veet ، حتی الامکان از عطر و اسپری در محل مورد نظر استفاده نکنید.</p><img width="350" height="251" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1507538318.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px;"><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، مبلغ سفارش را به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی پرداخت نمایید . پس از ثبت سفارش ،&nbsp; محصول بوسیله پست درب منزل یا محل کار شما ارسال می شود . جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</span><span lang="fa">&nbsp;</span></p><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>25000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/317/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">کرم موبر ویت فرانسوی اصل - راه حلی موثر برای رفع موهای زاید خانم ها و آقایان - بدنی تمیز زیبا و جذاب و خوشبو با کرم موبر ویت<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/317/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">25,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-04T21:51:09+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد دستگاه کوچک کننده بینی آیدان http://kadosell.mihanblog.com/post/12 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">دستگاه کوچک کننده بینی آیدان</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">دستگاه کوچک کننده بینی اصل مخصوص بینی های گوشتی فقط با روزی 30 دقیقه استفاده بینی خود ا به بهترین حالت ممکن فرم و حالت دهید...<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">260,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">مرکز پخش و&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">نمایندگی</span>&nbsp;دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل</span></strong></font><br></div><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 215, 0);">آیا از فرم و حالت بینی خود ناراضی هستید؟</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">آیا شما هم از تیغ جراحی و هزینه های سنگین عمل واهمه دارید؟</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">آیا می خواهید ظرف مدت زمانی بسیار کوتاهی بینی خود را کوچک کنید؟</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">آیا….؟؟؟</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 12px;">اگر این طور هست توضیحات این دستگاه فوق العاده اثر گذار را تا انتها بخوانید.</span></strong></span></font></p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 215, 0);">ما بهترین,کم هزینه ترین,نزدیکترین و بدون ریسک ترین راه حل را به شما پیشنهاد میدهیم.</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;">بزرگی و بد شکل بودن بینی و حساس بودن به فرم بینی یکی از رایج ترین مشکلات بین انسانها در این زمانه است . شکل بینی گاهی علاوه بر چهره نامناسبی که به فرد می دهد باعث می شود فرد در جمع ها و در مجالس و میهمانی ها اعتماد به نفس کافی را نداشته باشد . گاها با یک تغییر شکل بینی , چهره فرد متحول می شود و تغییر شگرفی در قیافه وی به وجود می آید .</span></font></p><h1 align="center" style="margin: 10px 0px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 48px; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دستگاه کوچک کننده بینی آیدان</span>&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 12px;">یک محصول فوق العاده موثر و تاثیر گذار می باشد.که بدون صرف هزینه های نجومی و عوارض های جبران ناپذیر عمل جراحی بینی شما را به بهترین حالت ممکن فرم و حالت می دهد.<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">فقط با ۲۰ دقیه استفاده در روز&nbsp;</span>تاثیر معجزه آسای دستگاه آیدان را تجربه کنید.</span></font></h1><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img class="aligncenter" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021287.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021287.jpg" alt="87_9303021400839509 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="450" height="350" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">توجه مهم</span>:فریب محصولات تقلبی,<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ارزان قیمت</span>&nbsp;با کیفیت پایین را نخورید.چون این محصولات&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">غیر استاندارد</span>&nbsp;بوده&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">و به بینی شما آسیب جدی</span>&nbsp;می رساند….</span></strong></font></p><h1 align="center" style="margin: 10px 0px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 48px; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14px;">دستگاه آیدان اصل و با ضمانت را میتوانید از ما تهیه کنید.</span></font></h1><p align="center" style="margin: 0px;"><strong>قیمت&nbsp;</strong>:&nbsp;<strong>260000تومان</strong><br></p><div align="center"><strong>پرداخت وجه بعد از دیافت کالا درب منزل</strong><br></div><div align="center"><a data-cke-saved-href="/cart/add/359/" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></div><p align="justify" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;">دستگاه کوچک کننده بینی آیدان محصولی جدید با طراحی منحصر به فرد مناسب برای کوچک کردن، فرم دادن و بالا نگه داشتن بینی بوده و همچنین باعث جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه بینی شده و در نتیجه بینی شما را کوچکتر و خوش فرم تر خواهد کرد</span><strong><span style="font-size: 12px;">.</span></strong></font></p><p align="right" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">در ابتدا ممکن است قابل باور نباشد که بتوان بینی را&nbsp;<strong>بدون عمل جراحی</strong>&nbsp;کوچک ساخت اما باید گفت در طول تاریخ اختراعات ، همیشه هر اختراعی در ابتدا قابل باور نبوده است.</span></span></font></p><p align="right" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">دستگاه کوچک کننده بینی نیز از این قاعده مستثنی نیست در سال اول تولید شاید هیچ کس نمی دانست که این دستگاه با چنین استقبالی از سوی مصرف کنندگان روبرو خواهد شد.</span></span></font></p><p align="right" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">اما خوشبختانه با توجه به کارایی بالا در مدت زمان اندکی جایگاه خود را پیدا نمود و استقبال به حدی بوده تا العان در آستانه ۱۱ سالگی تولید و فروش این دستگاه قدرتمند هستیم.</span></span></strong></font></p><p align="right" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">در اینجا باید از پزشکان جراحی که منافع شخصی خود را به سلامت هموطنان عزیز ترجیح نداده اند و حمایت خود را از این اختراع بزرگ ایرانی نشان داده اند کمال تشکر و قدردانی به عمل آید.&nbsp;<br></span></span></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">توجه مهم</span>:فریب محصولات تقلبی,<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ارزان قیمت</span>&nbsp;با کیفیت پایین را نخورید.چون این محصولات&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">غیر استاندارد</span>&nbsp;بوده&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">و به بینی شما آسیب جدی</span>&nbsp;می رساند….</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ویژگی های فرم دهنده و کوچک کننده بینی آیدن اصل :</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;">&nbsp;بیش ترین اثر در کوتاه ترین زمان</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;عمر طولانی و دوام بسیار زیاد</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;کوچک کننده و فرم دهنده بینی</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;مسدود نکردن راه تنفس</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;دارای کیفیت مرغوب با ۲ پد سلیکونی</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;قابلیت تنظیم پد ها در ۳ حالت برای وارد کردن فشار بیشتر یا کمتر</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه بینی</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;">&nbsp;ویژه بینی های گوشتی و غضروفی</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;فقط با استفاده ۲۰ دقیقه در روز</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">دارای کیفیت بالا قیمت بسیار مناسب</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 215, 0);">&nbsp;بدون هیچ گونه عوارض جانبی</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;استفاده بسیار آسان</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; float: right;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;پد ها از جنس ضد باکتری و دئودورانت مبیاشند که به هیچ وجه به پوست شما آسیب نمی رسانند.</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">و….</strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img class="aligncenter" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502018754.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502018754.jpg" alt="87_9303021400840436 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="450" height="350" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">توجه مهم</span>:فریب محصولات تقلبی,<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ارزان قیمت</span>&nbsp;با کیفیت پایین را نخورید.چون این محصولات&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">غیر استاندارد</span>&nbsp;بوده&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">و به بینی شما آسیب جدی</span>&nbsp;می رساند….</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><strong>قیمت&nbsp;</strong>:&nbsp;<strong>260000تومان</strong><br></p><div align="center"><strong>پرداخت وجه بعد از دیافت کالا درب منزل</strong><br></div><div align="center"><a data-cke-saved-href="/cart/add/359/" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></div><p align="right" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">برای کوچک کردن و فرم دادن به بینی راه های&nbsp;<strong>پر هزینه و پر خطری&nbsp;</strong>وجود دارد از جمله&nbsp;<strong>عمل جراحی که هزینه های سرسام آوری را میطلبد&nbsp;</strong>و هم اینکه&nbsp;<strong>عوارض خود عمل و بی هوشی و استرس های ناشی از عمل&nbsp;</strong>ممکن است تا مدتها در فرد باقی بماند . اکنون دیگر زمان اینگونه عمل ها و راه های پرخطر گذشته است و ما به شما پیشنهاد می کنیم&nbsp;&nbsp;دستگاه کوچک کننده و فرم دهنده بینی آیدان&nbsp; را خرید نموده و با&nbsp;<strong>کمترین هزینه و بدون عوارض خاصی بینی خود را به شکل زیبایی در بیاورید&nbsp;</strong>و چهره خود را متحول سازید . لازم به ذکر است بسیاری از پزشکان متعهد و مطرح کشورمان نیز بدون در نظر گرفتن منافع خود از این دستگاه و کارکرد آن حمایت کرده اند . همچنین این دستگاه دارای گواهی ثبت اختراع و لوح های بسیاری از جشنواره های مختلف است .</span></font></p><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 12px;">همراه با یک عدد صابون مخصوص رازک</span></strong></span></font></div><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);"><img class="alignnone" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502024413.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502024413.jpg" alt="1291718135-05-HopsBruchur4 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="180" height="180" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></span></span></strong></font></p><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">درباره صابون گیاهی رازک بیشتر بدانیم … !</span></span></span></strong></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">گیاه رازک یکی از برترین و جدیدترین گیاهانی است که محققین به خواص معجزه آسای آن در مصارف پوستی در محصولات آرایشی و بهداشتی پی برده اند.</span></span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;">گیاه رازک در گذشته فقط جهت مصارف خوراکی مانند تولید ماء الشعیر مورد استفاده قرار می گرفت ، اما محققین به این نتیجه رسیدند که این گیاه&nbsp;<strong>باعث سفتی پوست گردیده و از افتادگی و چین و چروک پوست جلوگیری می نماید.</strong></span></span></span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">همچنین به عنوان آنتی سپتیک یا ضد باکتری استفاده می گردد.</span></span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;">این صابون برای اولین بار در ایران و جهان با برند تجاری آیدان تولید شده و هیچ مشابهی ندارد . منظوراز سفت کردن پوست<span style="color: rgb(255, 0, 0);">جلوگیری از افتادگی پوست شده ودرعین حال به پوست نرمی خاصی می بخشد.</span></span></span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">مطالب فوق برگرفته از کتاب james a duke:handbook of mediciant herbs می باشد.</span></span></font></p></div><div align="center"><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 12px;">موارد استفاده از این صابون ارزشمند :</span></strong></span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">سفت شدن پوست بینی</span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">رفع چین و چروک پوست</span></span></strong></font></p></div><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img class="aligncenter" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022225.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022225.jpg" alt="The-small-device-is-expected-2015-4 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="500" height="266" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">دقت کنید:</span></span>به تازگی مشاهده شده است که تعداد کثیری از فروشندگان&nbsp; سود جو جهت سود بیش تر ومنافع شخصی اقدام به عرضه&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">آیدان تقلبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">با&nbsp;</span>قیمت پایین&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">و&nbsp;</span>کیفیت پایین&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">کرده اند.از این رو نمایندگی آیدان عکس آیدان تقلبی و اصل را گذاشته و با مقایسه این دو محصول هم وطنان عزیز فریب محصولات تقلبی با کیفیت نامطلوب و قیمت های پایین را نخورند.</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">نشانه های محصول تقلبی :</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">۱- محصول با نام تجاری سیتوپلاسم</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">۲- محصول با جعل برند آیدان بدون LCD و تصویر موجود درسایت</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">۳- محصول آیدان بدون برچسب هولوگرام اصلی کد دار آیدان</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">۴- عرضه کنندگان محصول با قیمت پایین تر</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">۵ – توجه کنید آیدان شماره ۲ بهبود یافته دارای جعبه سبز رنگ بوده و جعبه مشکی رنگ متعلق به آیدان سری اول می باشد که قیمت بسیار کمتری دارد و رنگ های دیگر همگی تقلبی می باشد و هیچگونه گارانتی معتبری ندارد</span></strong></font></p><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 12px;">تصاویر آیدان تقلبی بی کیفیت (شکل زیر)</span></strong></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></strong></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img class="aligncenter" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021410.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021410.jpg" alt="euz5divp-500x500 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="469" height="325" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; text-align: justify;"></span></strong></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">توجه مهم</span>:فریب محصولات تقلبی,<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ارزان قیمت</span>&nbsp;با کیفیت پایین را نخورید.چون این محصولات&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">غیر استاندارد</span>&nbsp;بوده&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">و به بینی شما آسیب جدی</span>&nbsp;می رساند….</span></strong></font></div><h2 align="center" style="margin: 0px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: 30px; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 24px; font-stretch: normal; width: auto; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اتشکل زیر محتویات آیدان اصلی را نشان میدهد</span></span></strong></font></h2><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img class="aligncenter" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502024001.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502024001.jpg" alt="1678_1429457397 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="600" height="367" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px; text-align: justify;"></span></strong></font></div><h2 align="center" style="margin: 0px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: 30px; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 24px; font-stretch: normal; width: auto; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تصویر آیدان اصلی</span></span></strong></font></h2><div align="center" style="text-align: center;"><div><div class="col-xs-12 col-sm-6 col-lg-5 show_more"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دارای هولوگرام کد دار اصلی آیدان</span></span></strong></font></div></div><div><p style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">یکی از نشانه های اصل بودن کوچک کننده بینی آیدان سری جدید</span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">عکس زیر را ببینید</span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هولوگرام&nbsp;<span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>نقره ای رنگ</strong>&nbsp;</span>را در سمت راست تصویر مشاهده می کنید</font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></span></strong></font></p></div><div><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;">– باتوجه به نمونه های تقلبی بسیار که در بازار رویت گردیده لذا به هموطنان توصیه می گردد اصل این محصول را فقط با&nbsp;<strong>هولوگرام کد دار آیدان (idan)</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong>کارت گارانتی معتبر آیدان</strong>&nbsp;<strong>به همراه یک عدد صابون گیاهی رازک با نام برجسته آیدان و ریموت کنترل LCD دار و بسته بندی جدید سبز رنگ</strong>&nbsp;تهیه فرمایند.</span></font></p><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021440.jpg" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021440.jpg" class="aligncenter" alt="1291036603-Untitled-2 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="400" height="155" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></span></strong></font><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 12px;">فریب محصولات تقلبی با قیمت پایین تر را نخورید…</span></strong></span></font></div><div><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 12px;">؟؟؟یک سوال متداول</span></strong></span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>چرا دستگاه آیدان با قیمت بسیار نازل تر در بعضی فروشگاه ها چیست؟</strong></span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(1, 1, 1);">دوستان عزیز تمام آنها یا آیدان غیر اصل بوده و یا مارک مشابه مانند سیتوپلاسم عرضه می کنند.</span></strong></font></p><p style="margin: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">توجه نمایید فقط آیدان اصلی مورد تایید پزشکان می باشد.</span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">بینی عضو حساسی هست و شوخی بردار نیست.</span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خواهشمندست از خرید نمونه های ارزان و غیر استاندارد جدا خودداری نمایید.با تهیه آیدان تقلبی ممکن است به بینی خود آسیب جدی وارد کنید….</span></span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p></div></div><div><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;">دستگاه آیدان عرضه شده در فروشگاه ما کاملا اصل می باشد و با&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>۳</strong>&nbsp;<strong>عدد هولوگرام اصلی و بارکد مخصوص و با گارانتی</strong></span>&nbsp;عرضه می شود.</span></font></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);"><img alt="1367434709-fdfg دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021880.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502021880.jpg" width="598" height="398" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></span></span></strong></font></p><p style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">توجه مهم</span>:فریب محصولات تقلبی,<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ارزان قیمت</span>&nbsp;با کیفیت پایین را نخورید.چون این محصولات&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">غیر استاندارد</span>&nbsp;بوده&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">و به بینی شما آسیب جدی</span>&nbsp;می رساند….</span></strong></font></p><p style="margin: 0px;"><strong>قیمت&nbsp;</strong>:&nbsp;<strong>260000تومان</strong><br></p><div><strong>پرداخت وجه بعد از دیافت کالا درب منزل</strong><br></div><div><a data-cke-saved-href="/cart/add/359/" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></div><p style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پکیج کامل آیدان اصل عرضه شده در فروشگاه ما شامل:</span></span></strong></font></p></div></div><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><img class="alignnone size-full wp-image-335" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">یک عدد دستگاه کوچک کننده بینی آیدان</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">به همراه یک عدد صابون گیاهی رازک</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">ریموت کنترل LCD دار</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">دفترچه راهنمای فارسی</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">دی وی دی راهنما</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">ریموت کنترل دیجیتال با صفحه نمایش</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">ویبراتور</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">پد مخصوص</span></strong><br></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">۳عدد هولوگرام(جهت اطیمانان از اصل بودن)</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">بارکد وسریال مخصوص(جهت اطیمانان از اصل بودن)</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502022971.png" alt="check دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" width="16" height="16" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">و همچنین کارت گارانتی شرکت آیدان میباشد.</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 12px;">تصویر زیر کارت گارانتی آیدان اصلی از طرف نمایندگی آیدان را نمایش می دهد.</span></strong></span></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img class="aligncenter" data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502024027.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502024027.jpg" alt="-نامه-آیدان دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصل+گارانتی" vspace="0" border="0" hspace="0" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><strong>قیمت&nbsp;</strong>:&nbsp;<strong>260000تومان</strong><br></p><div align="center"><strong>پرداخت وجه بعد از دیافت کالا درب منزل</strong><br></div><div align="center"><a data-cke-saved-href="/cart/add/359/" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></div><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">با ۱۲ سال سابقه درخشان در امر تجارت آنلاین.</span></strong></font></p><h1 align="center" style="margin: 10px 0px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 48px; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مزایای خرید کوچک کننده بینی آیدان از این فروشگاه:</span></span></strong></font></h1><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-تمامی محصولات دارای کیفیت بالا و گارانتی معتبر می باشند</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-مشاوره و پشتیبانی قبل و بعد از خرید</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">–<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ارسال&nbsp;</span>کالا به سراسر کشور در سریع ترین زمان ممکن</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-decoration-line: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-ارسال&nbsp;</span>دو ساعته و فوری در شهرهای تهران,کرج,شیراز</strong></span></span></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل یا محل کار</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-بسته بندی محکم برای جلوگیری از ضربه خوردن کالا</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-داری قرار داد رسمی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-داری مجوز از&nbsp;<em>وزارت صنعت</em>،معدن و تجارت</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">-کیفیت بالا قیمت مناسب</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12px;">و…</span></strong></font></p><p align="center" style="margin: 0px;"><strong>قیمت&nbsp;</strong>:&nbsp;<strong>260000تومان</strong><br></p><div align="center"><strong>پرداخت وجه بعد از دیافت کالا درب منزل</strong><br></div><div align="center"><a data-cke-saved-href="/cart/add/359/" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img data-cke-saved-src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" src="http://www.ppsmarket.ir/images/uploads/359_9605151502025169.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></div><p align="center" style="margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">توجه مهم</span>:فریب محصولات تقلبی,<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ارزان قیمت</span>&nbsp;با کیفیت پایین را نخورید.چون این محصولات&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">غیر استاندارد</span>&nbsp;بوده&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">و به بینی شما آسیب جدی</span>&nbsp;می رساند….</span></strong></font></p></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">دستگاه کوچک کننده بینی اصل مخصوص بینی های گوشتی فقط با روزی 30 دقیقه استفاده بینی خود ا به بهترین حالت ممکن فرم و حالت دهید...<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/359/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">260,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-04T21:47:34+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد ردیاب هوشمند بلوتوث http://kadosell.mihanblog.com/post/9 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">ردیاب هوشمند بلوتوث</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">جلوگیری از سرقت اتومبیل گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام سفر ردیابی تلفن و یا کیف پول گمشده شما قابل استفاده بر روی تمام گوشی ها(آندرویدی و اپل)<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/348/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">29,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><b><font color="#0099CC">ردیاب ضد سرقت بلوتوثی آی تگ</font></b><br><br><b><font color="#009999">جلوگیری از سرقت و گم شدن کیف پول، موبایل</font></b><br><br><b><font color="#009999">وسایل شخصی، و حتی کودکان شما ...</font></b><br><br><b><font color="#660099">ثبت آخرین موقعیت دستگاه بر روی نقشه گوگل</font></b><br><br><b><font color="#660099">با استفاده از اینترنت موبایل</font></b><br><br><b><font color="#FF0066">ردیابی وسایل و یا کیف گمشده شما</font></b><br><br><b><font color="#FF0066">نمایش آخرین محل پارک اتومبیل بر روی نقشه گوگل</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">قابل استفاده بر روی تمام گوشی های اندروید و اپل</font></b><br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1521749033.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/348/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><a href="http://www.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=678" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><br>امروزه یکی از دغدغه های افراد جامعه گم کردن گوشی موبایل، کیف پول و سایر وسایل شخصی می باشد. اما تکنولوژی به کمک این مشکل آمده است. با ردیاب هوشمند بلوتوث، به آسانی می توانید وسایل خود را پیدا کنید.<br>حتی به وسیله این دستگاه می توانید از گم شدن کودکان و یا افراد سالمند هم جلوگیری کنید و همچنین از آخرین محل پارک اتومبیل خود مطلع شوید.<br><br></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1504008292.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br></div><div align="center">تنها کافی است ردیاب را درون اتومبیل، کیف پول و یا درون جیب فرزند خردسال خود بگذارید. حال بوسیله نرم افزار هوشمندی که بر روی گوشی موبایل خود نصب کرده اید، در هر لحظه، آخرین موقعیت وسیله و یا کودک خود را بر روی نقشه گوگل مشاهده نمایید.<br>نحوه کار این دستگاه بدین گونه هست که از طریق بلوتوث به موبایل متصل شده و آخرین محلی که در آنجا قرار دارد را به وسیله اینترنت موبایل، در نقشه گوگل ذخیره خواهد کرد و بدین گونه می توانید از آخرین موقعیت لوازم گمشده یا سرقت شده خود مطلع شوید! نرم افزار مربوطه این دستگاه بر روی تمامی گوشی های موبایل اندروید و اپل قابل نصب است.<br><br></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1552046901.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><br>میهن استور برای شما یک فایل جامع راهنمای فارسی استفاده از این دستگاه را آماده کرده است که می توانید از&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/pic/Itag.pdf" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><b>این لینک دریافت</b></a>&nbsp;نمایید. در فایل مربوطه لینک دانلود نرم افزار مورد نیاز دستگاه ردیاب بلوتوث هوشمند نیز قرار داده شده است.<br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1509566811.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/348/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><a href="http://www.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=678" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><br>ردیاب هوشمند، به گونه ای طراحی شده است که اگر وسیله گم شده مسافت معینی از شما دورتر شود (این مسافت در نرم افزار مربوطه قابل تنظیم است)، با صدای آلارم خود به شما هشدار می دهد و این امر مانع سرقت کیف و وسایل شما می شود. همچنین آلارم همزمان با دستگاه ردیاب از طریق موبایل شما هم به صدا در می آید.<br><br></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1463749135.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><br>فراموش کرده اید که اتومبیل خود را در کدام کوچه و یا خیابان پارک کرده اید؟ جای اتومبیل را در پارکینگ های مراکز خرید پیدا نمی کنید؟ بوسیله ردیاب هوشمند بلوتوث، آخرین موقعیت اتومبیل خود را بر روی نقشه گوگل مشاهده کنید و بدون استرس آن را پیدا کنید.<br><br></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1543185340.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></div><div align="center"><br>از این پس، با خیالی راحت کودک خود را به پارک و مراکز خرید ببرید، ردیاب را در جیب فرزند خود بگذارید، در صورتیکه فرزند شما در شلوغی از شما دور شد، با هشدار به موقع مانع گم شدن فرزند خود شوید.<br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1490471563.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div>a<a href="http://www.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=678" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br><div align="center"><br><a href="http://www.mihanstore.net/pic/Itag.pdf" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><font color="#FF0000"><b>لینک دانلود راهنمای فارسی استفاده از دستگاه ردیاب (همراه با لینک دانلود نرم افزار مربوطه)</b></font></a><br><br><font color="#FF0000"><b>ویژگی های ردیاب هوشمند بلوتوث :</b></font><br>- هماهنگ با گوشی های اندرویدی و آیفون IOS<br>- دارای نرم افزار هوشمند با امکانات مختلف<br>- ثبت آخرین موقعیت دستگاه بر روی نقشه گوگل با استفاده از اینترنت موبایل<br>- هشدار به صورت آلارم در صورت دور شدن از شما (صدای آلارم هم از دستگاه و هم موبایل در می آید)<br>- امکان استفاده به عنوان ریموت شاتر بلوتوث (جهت عکاسی از راه دور)<br>- طراحی شکیل و زیبا<br>- اندازه: 15 * 9 * 1.5 سانتی متر<br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1543185340.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1528977301.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1517071662.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، مبلغ سفارش را به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی پرداخت نمایید . پس از ثبت سفارش ،&nbsp; محصول بوسیله پست درب منزل یا محل کار شما ارسال می شود . جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</span><br><br><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>29000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/348/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">جلوگیری از سرقت اتومبیل گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام سفر ردیابی تلفن و یا کیف پول گمشده شما قابل استفاده بر روی تمام گوشی ها(آندرویدی و اپل)<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/348/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">29,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-04T21:41:16+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد گوشواره مرغ آمین http://kadosell.mihanblog.com/post/8 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">گوشواره مرغ آمین (سریال شهرزاد)</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">گوشواره مرغ آمین از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی طراحی بی نظیر و شگفت انگیز گوشواره ای زیبا با ظاهری متفاوت<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/343/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">15,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><b><font color="#0099CC">گوشواره مرغ آمین</font></b><br><b><font color="#009999">از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد</font></b><br><b><font color="#009999">با جنس استیل عالی</font></b><br><b><font color="#660099">طراحی بی نظیر و شگفت انگیز</font></b><br><b><font color="#660099">گوشواره ای زیبا با ظاهری متفاوت</font></b><br><b><font color="#FF0066">نمادی از عشق و محبت، مناسب با هر سلیقه ای</font></b><br><b><font color="#FF0000">جذاب ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید</font></b><br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1488253635.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>15000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/343/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br>مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای‌ ست که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.<br>در عقاید عامه، این است که گاهی در حین دعا و یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن آن نفرین یا آفرین گردد.<br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1480204296.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br>البته آمین نام ستاره‌ای نیز هست که به هنگام طلوع آن، دعا مستجاب می‌شود.<br>در ادبیات فارسی نیز، مرغ آمین با ویژگی‌های پیش‌گفته مورد توجه قرار گرفته‌است. از جمله معروفترین نمونه‌های ادبی که در آن به مرغ آمین اشاره شده‌است، شعر مشهور شاعر ایرانی، نیمایوشیج می‌باشد که به همین نام معروف است. هرچند که «مرغ آمین» در روایت نیما هیأت مرغی به خود گرفته و از عالم فرشتگان به دنیای مرغان و سپس به جهان نمادهای نیما وارد شده‌است.<br><br></p></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1508453686.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1545972533.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>15000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/343/" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img class="decoded" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><br><font color="#FF0000"><b>معرفی محصول:</b></font><br>گوشواره مرغ آمین با جنس استیل که برگرفته شده از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد است، ساخته شده با هنر دست ایرانی می باشد. پلاک این گوشواره استیل می باشد که مرغش آب کاری شده است، البته در ساخت این گوشواره از فیروزه هم استفاده شده است که زیبایی محصول را دوچندان کرده است.<br></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1549161582.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><div align="center"><p align="center" style="margin: 0px;"><br><font color="#FF0000"><b>ویژگی های گوشواره مرغ آمین:</b></font><br>- برگرفته شده از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد<br>- با جنس استیل عالی<br>- طراحی بی نظیر<br>- گوشواره ای زیبا با ظاهری متفاوت<br>- جذاب ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید<br>- نمادی از عشق و محبت<br>- مناسب با هر سلیقه ای<br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1520661321.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1539142712.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></p><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>15000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/343/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></p><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، مبلغ سفارش را به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی پرداخت نمایید . پس از ثبت سفارش ،&nbsp; محصول بوسیله پست درب منزل یا محل کار شما ارسال می شود . جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</span><br><br></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">گوشواره مرغ آمین از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی طراحی بی نظیر و شگفت انگیز گوشواره ای زیبا با ظاهری متفاوت<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/343/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">15,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div> text/html 2017-10-04T21:38:18+01:00 kadosell.mihanblog.com اسماعیل بلبل نژاد گردنبند مرغ آمین http://kadosell.mihanblog.com/post/7 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; float: right;"><h3 class="pdiv product_subtitle" itemprop="description" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; font-weight: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 109, 204); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17px; font-stretch: normal; clear: both;">گردنبند مرغ آمین (سریال شهرزاد )</h3><div class="pdiv product_text" style="margin-bottom: 10px; clear: both; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">گردنبند مرغ آمین برگرفته شده از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی و طراحی بی نظیر. گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت. نمادی از عشق و محبت، مناسب با هر سلیقه ای.<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/337/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">27,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div><br class="clear" style="clear: both;"><div align="center"><blockquote style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 0px 20px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238);"><font color="#0099CC"><b>گردنبند مرغ آمین</b></font><b><font color="#009999"><br>از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد</font></b><br></blockquote><b><font color="#009999">با جنس استیل عالی</font></b><br><b><font color="#660099">طراحی بی نظیر و شگفت انگیز</font></b><br><b><font color="#660099">گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت</font></b><br><b><font color="#FF0066">نمادی از عشق و محبت، مناسب با هر سلیقه ای</font></b><br><b><font color="#FF0000">جذاب ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید</font></b><br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1475087836.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>27000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/337/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p><div align="center"><br>مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای‌ ست که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.<br>در عقاید عامه، این است که گاهی در حین دعا و یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن آن نفرین یا آفرین گردد.<br><br></div><div align="center"><img border="0" vspace="0" hspace="0" alt="خرید پستی گردنبند مرغ آمین" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1522671334.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br></div><div align="center">البته آمین نام ستاره‌ای نیز هست که به هنگام طلوع آن، دعا مستجاب می‌شود.<br>در ادبیات فارسی نیز، مرغ آمین با ویژگی‌های پیش‌گفته مورد توجه قرار گرفته‌است. از جمله معروفترین نمونه‌های ادبی که در آن به مرغ آمین اشاره شده‌است، شعر مشهور شاعر ایرانی، نیمایوشیج می‌باشد که به همین نام معروف است. هرچند که «مرغ آمین» در روایت نیما هیأت مرغی به خود گرفته و از عالم فرشتگان به دنیای مرغان و سپس به جهان نمادهای نیما وارد شده‌است.<br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1476026933.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1537468185.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>27000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/337/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><a href="http://www.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=652" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><font color="#FF0000"><b>معرفی محصول:</b></font><br>سریال شهرزاد این روزها حسابی در شبکه نمایش خانگی و به عبارتی در شبکه نمایش اینترنتی هم حسابی غوغا کرده. در این سریال بازیگر نقش شهرزاد که ترانه علیدوستی می باشد یک گردنبند هدیه می گیرد که به گردنبند مرغ آمین هم معروف است، به همین دلیل درخواست و تقاضای بینندگان این سریال باعث شد که تولید و فروش گردنبند مرغ آمین آغاز گردد. گردنبند مرغ آمین سریال شهرزاد با جنس استیل، ساخته شده با هنر دست ایرانی می باشد. پلاک و زنجیر این گردنبند استیل می باشد که مرغش آب کاری شده است، البته در ساخت زنجیر این گردنبد از فیروزه هم استفاده شده است که زیبایی محصول را دوچندان کرده است.<br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1500197402.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1468398097.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1457266897.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br></div><br><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>27000 تومان</b><br></div><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/337/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><a href="http://www.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=652" target="_blank" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"></a><br></p><div align="center"><br><font color="#FF0000"><b>ویژگی های گردنبند مرغ آمین:</b></font><br>- برگرفته شده از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد<br>- با جنس استیل عالی<br>- طراحی بی نظیر<br>- گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت<br>- جذاب ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید<br>- نمادی از عشق و محبت<br>- مناسب با هر سلیقه ای<br>- ابعاد پلاک: 2.4*3.5<br>- ارتفاع گردنبند: 30 سانتیمتر<br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1490066702.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1551617401.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><br><img border="0" vspace="0" hspace="0" src="http://up.paypersell.bz/uploads/1534206114.jpg" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"><br><span lang="fa"><div align="center">قیمت :&nbsp;<b>27000 تومان</b></div></span><br><span lang="fa"></span><span lang="fa"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><br></span><span lang="fa"><p align="center" style="margin: 0px;"><a target="_blank" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/337/" style="color: rgb(144, 165, 41); text-decoration-line: none;"><img src="http://bestshopiran.ppsmarket.com/images/kharid-posti.jpg" alt="خرید پستی و تحویل درب منزل " class="decoded" style="height: auto; max-width: 730px; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br></p></span></div></div><div class="porud" style="background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); border-radius: 4px; font-size: 13px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-left: 5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">گردنبند مرغ آمین برگرفته شده از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی و طراحی بی نظیر. گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت. نمادی از عشق و محبت، مناسب با هر سلیقه ای.<div align="left"><a id="add_1054" class="btn btn-product btn-custom add_to_basket" href="http://bestshopiran.ppsmarket.com/cart/add/337/" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; padding: 4px 13px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; cursor: pointer; background: rgb(144, 165, 41); border-width: initial; border-style: none; border-image: initial; border-radius: 4px; box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.2) 0px 1px 0px inset, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 2px; border-color: rgb(83, 69, 68) !important;"><i class="icon-shopping-cart icon-white" style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(&quot;images/glyphicons-halflings-white.ltr.png&quot;); background-position: -360px -120px; background-repeat: no-repeat;"></i>&nbsp;افزودن به سبد خرید</a><div class="pric" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, BYekan, Arial; padding-left: 30px; margin-top: -30px;"><span class="product-price">27,000تومان</span></div><br class="clear" style="clear: both;"></div></span></div></div>